НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ като юридическо лице е правоприемник на Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС).

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ е сдружение с нестопанска цел, вписано в регистъра за юридически лица с

нестопанска цел под №1856, том 31, стр. 195, по ф.д. №7815/1995 г. с адрес на управлението гр. София 1000, ул. "Г. С. Раковски" 108, етаж пети, стая 505. В НТСЕБ доброволно членуват български физически и юридически лица, извършващи дейности в областта на енергетиката в частна полза - в интерес на сдружителите.