МЕЖДУНАРОДЕН ЕНЕРГИЕН ФОРУМ 2020

5 ноември 2020 г.Федерация на научно-техническите съюзи в България
Национална електрическа компания ЕАД
Български енергиен холдинг ЕАД
Електронергиен системен оператор ЕАД
Агенция за устойчиво енергийно развитие
Комисия за енергийно и водно регулиране
Технически университет – София
Русенски университет „Ангел Кънчев”
Технически университет – Варна
Технически университет – Габрово
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“
Български национален комитет по осветление
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране
Българска фотоволтаична асоциация
Българска соларна асоциация
Камара на енергийните одитори
Топлофикация София ЕАД
ТО НА НТС – ХАСКОВО


Форумът ще се проведе на 5 ноември 2020 г., като ще бъде открит в 10:00 часа.
Докладите, които ще се представят, съгласно приложената програма са отпечатани в сборник. При поискване ще Ви бъдат изпратени по електронната поща за запознаване и за подготовка за участие в дискусията.
На Форума авторите ще представят експозета на докладите.
Уеб Научната конференция „Енергиен форум 2020“ ще се проведе с използване на системата ВВВ. Изпращаме линка за виртуалната стая, която се предоставя от ресурсите на Русенския университет „Ангел Кънчев“:

Линк за достъп: https://meet.uni-ruse.bg/b/9qt-wka-xw6


Виртуалната стая ще бъде отворена 30 минути преди началото на събитието. След отваряне на линка, в синьото поле въведете вашето име и натиснете бутона „Join”. Желателно е да използвате актуален браузър Chrome или Firefox. При влизане във виртуалната стая, моля да заглушите микрофона си и да не включвате камерата си без причина, за да не се получава микрофония и да се натоварва Интернет връзката.


На вниманието на авторите на докладите

Молим, докладчиците от двете секции да бъдат на разположение на модераторите за поканване за презентиране (предварително да са включени в системата), съответно:

• СЕКЦИЯ I. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА И ОСВЕТЛЕНИЕ: 10:00 – 12:50 h
• СЕКЦИЯ II. ТОПЛО И ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА: 13:30 – 16:00 h

Това е минимално организационно изискване към докладчиците, с оглед гъвкавост при организацията и действия при технически проблеми.

Препоръчителното време за презентиране е 10 min. на доклад. В програмата на Енергиен форум 2020 са предвидени две дискусии по представените доклади: в 12:20 h. и в 15:30 h.

При необходимост, потърсете модераторите: доц. Радослав Кючуков (rivanov@uni-ruse.bg – 0888860512); доц. Орлин Петров (opetrov@uni-ruse.bg – 0882390043).

Организационният комитет си запазва правото да направи промени в програмата при необходимост.


В традиционния вече ФОРУМ участват учени, специалисти и представители на предприятия, фирми и организации, които са активни в България и желаят да развиват своята дейност у нас и в бъдеще.

Ще бъде осигурена съдържателна и отговорна дискусия за всички партньори в енергийния сектор – държавни власти, енергийни предприятия, учени, специалисти, енергетици и потребители. За положителните резултати на Форума ще допринесе както участието на чужди и наши експерти, така и на представители на водещи световни фирми от Европа и извън нея.

Ще бъде предоставена възможност на организациите и фирмите не само да рекламират своята дейност, но и да установят делови контакти с партньори от страната и чужбина.


ОСНОВНИ ТЕМАТИКИ

– Стратегически и структурни проблеми на енергетиката
– Прогнозиране и оценка на риска
– Приватизация и либерализация, маркетинг, законодателство, интеграция и интернационализация в
енергийния сектор – електроцентрали, електропреносни, топлофикационни и газоснабдителни системи и др.
– Ново строителство и модернизация на централи
– Конвенционални електроцентрали
– Ядрени електроцентрали
– Комбиниран цикъл и топлоснабдителни системи
– Газоснабдяване
– Рехабилитация на енергийни съоръжения
– Проблеми по опазване на околната среда
– Електроенергийни мрежи и системи
– Ефективно използване на енергията
– Възобновяеми енергийни източници: водно електрически централи, биомаси, слънчева енергия,
геотермални източници, битови и промишлени отпадъци и др.
– Децентрализирани енергийни системи
– Изследователска, проектантска и внедрителска дейност
– Контрол, автоматизация и измервателна техника на топлинни и електроенергийни процеси
– Светлина и светлинни технологии
– Водородна енергетика
– Качество на електрическата енергия
– Енергийно и светлотехническо образование


ВАЖНИ СРОКОВЕ

15 март 2020 г. – Заявка с Формуляр „А” и резюме
15 април 2020 г. – Пълен текст на доклада
30 април 2020 г. – Такса правоучастие с доклад
15 май 2020 г.  – Заявка за участие в изложбата и такса за правоучастие
23 юни 2020 г. – Регистрация от 17:00 до 20:00 ч.
24 юни 2020 г. – Официално откриване в 10:00 ч.


Официални езици: български, английски.


РЕГИСТРАЦИЯ

ПОКАНА

Формуляр за заявка А – регистрация за участие с доклади (срок за подаване до 15.03.2020 г.)
Формуляр за заявка В – регистрация за участие без доклад (срок за подаване до 15.05.2020 г.)

Заявките за участие се изпращат по електронната поща, а бюрото за регистрация на участниците ще работи на 23.06.2020 г. от 17 до 20 ч. и на 24.06.2020 г. от 08.30 ч. и ще се намира в Международния дом на учените „Ф. Ж. Кюри”, курорт „Св. Св. Константин и Елена”, Варна.


ТАКСИ ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ

Таксата за правоучастие в Енергиен Форум 2020 е 290 лв. и се внася по банкова сметка IBAN:BG35UNCR76301022561970, BIC: UNCRBGSF, УниКредит Булбанк, за НТС на енергетиците в България, най-късно до 15.05.2020 г. За участниците с доклад срокът за внасяне на такса правоучастие е 30.04.2020 г.

Таксата за български участници – представители на чужди фирми е 250 евро и се внася по сметка IBAN:BG15UNCR76301475817140, BIC: UNCRBGSF, УниКредит Булбанк, за НТС на енергетиците в България.
Таксата правоучастие за чужденци е 300 евро и се внася по банкова сметка IBAN:BG15NCR76301475817140, SWIFT: UNCRBGSF УниКредит Булбанк.

Таксата правоучастие след 30.05.2020 г. се завишава с 10%.

За университетски преподаватели таксата за правоучастие е в размер на 145 лв.

Студенти, докторанти и пенсионери заплащат такса за правоучастие в размер на 90 лв. В документа за превода на сумата да се впише името на участника и наименованието на Форума.

Таксата за правоучастие дава право на свободен достъп до всички мероприятия (пленарни и постерни сесии, дискусии, изложби и тържествена вечеря), както и на получаване на материалите на Форума.

За участие на фирми в организираната към Форума изложба се попълва заявка „В”, в която се посочват необходимата площ и реквизит за организиране на щанда по вид и количество. Срокът за заявки за изложбата е 15.05.2020 г. Цената на 1 кв.м/ден е 82 лв.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА АВТОРИТЕ

Резюмето следва да бъде една машинописна страница, като в него се включват: трите имена, научната степен и звание на авторите на доклада, основните задачи на доклада, основните резултати и приносите на изследването.

Докладите до 4 страници трябва да бъдат написани на MS Word 6.0 или следващи версии, със шрифт Times New Roman, междуредово разстояние Single, отстъп на всеки нов параграф 1,2 см и с поле от 2 см от всички страни. На първата страница най-отгоре с главни букви, шрифт 18 pt Bold, центрирано да се напише ЕНЕРГИЕН ФОРУМ 2020. През един празен ред се изписва заглавието на доклада на български език с главни букви, шрифт 14 pt Bold, центрирано. След него се разполагат имената на авторите със шрифт 12 pt, центрирано и Spacing After 30 pt. Изписва се заглавието на доклада на английски език с главни букви, шрифт 14 pt Bold, центрирано. Имената на авторите на английски език са със шрифт 12 pt, центрирано и Spacing After 30 pt. Следва кратко резюме на доклада на английски език от 10 реда със шрифт 11 pt Italic, Justified. Докладите ще бъдат отпечатани само при внесена такса правоучастие.

Докладите трябва да съдържат ясно отделени: увод, същинска част, експеримент или числен пример, заключение, литература и накрая трите имена на автора (авторите с научното звание и степен, месторабота, телефон, e-mail). Заглавията на разделите се изписват със шрифт 14 pt Bold, Alignment Justi fi ed, Spacing Before 6 pt, Aft er 3 pt.

Допълнителните подзаглавия се форматират със шрифт 12 pt Bold Italic, Alignment Justi fi ed, Spacing Be fore, Aft er 3 pt. Всички формули трябва да бъдат на писани с Equati on editor. Настройките за големина на символите са: Full 12 pt, Subscript/Superscript 8 pt, Sub-Subscript/Superscript 5 pt, Symbol 18 pt, Sub-Symbol 12 pt. Формулите да имат номерация с цифри в скоби, подравнена в дясно от тях. Параграфите с формулите се формират със Spacing Before 6 pt, Aft er 3 pt. Фигурите да бъдат интегрирани в текста и да имат номерация и наименование. Надписът под фигурата се форматира със шрифт 10 pt Bold и наименование над тях с шрифт 12 pt, центрирано. Шрифтът в таблиците е 11 pt или 12 pt. Цитираната в текста литература да се означава с цифри, заградени в средни скоби. Шрифтът на списъка на литературните източници е 10 pt. Докладът да се изпрати в електронен вариант на е-mail: ntseb@abv.bg до 15.04.2020 г. Организаторите не поемат отговорност за отпечатването на непредставените в срок доклади.