МЕЖДУНАРОДЕН ЕНЕРГИЕН ФОРУМ 2019
СБОРНИК ДОКЛАДИ


СЕКЦИЯ I
„ТОПЛО- И ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА“


1. Николай Георгиев
„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЛИ ПК38-4 С ПОДМЯНА НА ЕКРАНИТЕ НА ДРЧ НА ПЕЩНА КАМЕРА С ГАЗОПЛЪТНИ. ПРОМЯНА НА ИЗПУСКАНИТЕ В АТМОСФЕРАТА СО2 ЕМИСИИ В СЛЕДСТВИЕ ОТ РЕКОНСТРУКЦИЯТА”

2. Никола Байкалов, Васил Раденков, Бончо Бонев
„АЕРОДИНАМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОТОЦИТЕ В ГАЗОВИТЕ ГОРЕЛКИ, ИНСТАЛИРАНИ НА КОТЛИТЕ В ТЕЦ „МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД”

3. Никола Байкалов, Бончо Бонев
„АНАЛИЗ НА ЕМИСИИТЕ ОТ СО2 В ПУСКОВИТЕ ПЕРИОДИ СЛЕД ЗАМЯНАТА НА МАЗУТ С ПРИРОДЕН ГАЗ КАТО РАЗПАЛВАЩО ГОРИВО В ТЕЦ „МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД”

4. Вероника Кръстева, Петя Вряшкова, Павлин Грудев
„ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗГАРЯНЕТО НА ВОДОРОДA В ЕКСПЕРИМЕНТА THAI HD-22 С КОМПЮТЪРЕН КОД ASTEC V2.1.1.4.”

5. Александър Григоров
„ЕФЕКТИВНОСТ НА ПАРНА ТУРБИНА К-225-130 ПРИ ИЗКЛЮЧВАНЕ НА РЕГЕНЕРАТИВНИ ПОДГРЕВАТЕЛИ”

6. Александър Григоров
„ЕФЕКТИВНОСТ НА РЕГЕНЕРАТИВНАТА СИСТЕМА НА ПАРНА ТУРБИНА К-225-130 ПРИ РАЗЛИЧНИ ТОВАРИ”

7. Иван Геновски, Калоян Христов
„МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МОЩНОСТ НА ПРОТИВОНАЛЕГАТЕЛНА ПАРОТУРБИННА ИНСТАЛАЦИЯ”

8. Евдокия Йорданова, Ивайло Найденов
„ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СЪОРЪЖАВАНЕ НА ВТОРИ КОНТУР НА ЯДРЕНИ ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ С РЕАКТОР ВВЕР-1200”

9. Костадин Зашев, Калин Филипов
„МОДЕЛИРАНЕ НА ДВУЕТАПНО РЕЦИКЛИРАНЕ НА МИНОРНИ АКТИНИДИ В РЕАКТОРИ ОТ ТИПА ВВЕР-1000”

10. Светослав Динев, Николай Дочев, Станимир Мазников, Пламен Петков
„АНАЛИЗ И РЕАЛИЗАЦИИ НА МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА СЯРООЧИСТВАЩИ ИНСТАЛАЦИИ НА БЛОКОВЕ ОТ 1 ДО 4 В „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД”

11. Ивайло Найденов, Константин Делисивков
„ПРЕГЛЕД НА ДЕСЕТГОДИШНАТА ДИНАМИКА НА ДОБАВКИТЕ КЪМ ЦЕНАТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА В БЪЛГАРИЯ”

12. Цветелина Попова
„ПАКЕТ „ЧИСТА ЕНЕРГИЯ“, ЕНЕРГИЙНО ПЛАНИРАНЕ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЕСТНАТА ВЛАСТ В БЪЛГАРИЯ”

13. Тотьо Тотев, Борислав Игнатов
„ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКА И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА РАБОТАТА НА ЕНЕРГИЕН БЛОК НА ЛИГНИТНИ ВЪГЛИЩА”

14. Тотьо Тотев, Борислав Игнатов
„ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВЪГЛЕРОДНИТЕ ЕМИСИИ ПРИ РАБОТАТА НА ЕНЕРГИЕН БЛОК НА ЛИГНИТНИ ВЪГЛИЩА”

15. Динко Кънев, Тотьо Тотев
„ОЦЕНКА НА КАПИТАЛОВИТЕ И ЕКСПЛОАТАЦИОННИ РАЗХОДИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА НОВИТЕ НОРМИ ЗА ЕМИСИИТЕ ОТ СЕРНИ ОКСИДИ И ЖИВАК В ТЕЦ ИЗГАРЯЩА ВЪГЛИЩА”


СЕКЦИЯ II
„ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА”


1. Иван Желязков, Димитър Белелиев
„ТЕОРЕТИЧЕСКИ АСПЕКТИ В ГЕОПОЛИТИЧЕСКОТО МОДЕЛИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА СИГУРНОСТ”

2. Ст. Сулаков
„ПРОЕКТ CROSSBOW:“ТРАНСГРАНИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА НЕПОСТОЯННИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ ПОЗВОЛЯВЯЩ ТРАНСНАЦИОНАЛЕН ПАЗАР НА ЕДРО”

3. В. Поповска
„ОКАЗВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА РЕГЛАМЕНТ (EU)2017/2195 УСТАНОВЯВАЩ НАСОКИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНО БАЛАНСИРАНЕ. НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД БАЛАНСИРАЩИЯ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ“

4. М. Стоянова, Н. Илиев
„ПРОЕКТЪТ NBID ЗА ОБЕДИНЕНИЕ НА ПАЗАРИТЕ В РАМКИТЕ НА ДЕНЯ, ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЦЕЛЕВИ МОДЕЛ ЗА ОБЕДИНЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИТЕ ПАЗАРИ, ЛОКАЛНИЯТ ПРОЕКТ LIP15 И УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРИЯ”

5. Радослав Русинов, Веселин Василев, Атанас Генчев
„ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА АСИНХРОННИ ВЕНТИЛНИ КАСКАДИ В ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯТА НА ГУМЕНО-ЛЕНТОВИТЕ ТРАНСПОРТЬОРИ В ПРЕДПРИЯТИЕ ОТ ОТКРИТИЯ ВЪГЛЕДОБИВ”

6. Димитрина Коева, Свилен Рачев, Любомир Димитров
„АНАЛИЗ НА РАБОТАТА НА СИЛОВ ТРАНСФОРМАТОР, ЗАХРАНВАЩ КОМБИНИРАН НЕЛИНЕЕН ТОВАР В ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР – ЧАСТ I – ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ В СЛУЧАИТЕ ПРИ ЗАХРАНВАНЕ НА НЕЛИНЕЙНИ ТОВАРИ”

7. Кирил Джустров
„ОПТИМАЛНО КОМПЕНСИРАНЕ НА РЕАКТИВНИТЕ ТОВАРИ ЧРЕЗ СИНХРОННИ ДВИГАТЕЛИ”

8. Ичко Рачев
„НЕЛБО ИНЖЕНЕРИНГ“, ПРИЛОЖЕНИЕ НА IOT ТЕХНОЛОГИЯТА ЗА ИНДИВИДУАЛЕН КОНТРОЛ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ПРОСЮМЕРИТЕ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ“

9. Христо Василев
„РАЗВИТИЕ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИИ ОТ ВЕИ И ТЕХНИЯ ПОТЕНЦИАЛЕН ДЯЛ В ЕНЕРГИЙНИЯ БАЛАНС НА БЪЛГАРИЯ“

10. Христо Василев, Ангел Петлешков, Иван Ангелов
„ЕНЕРГИЕН ПРЕХОД В ТОВАРНИЯ АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ“

11. Маноела Георгиева, Жени Стайкова
„СВЕТЛИННО ЗАМЪРСЯВАНЕ И ЗДРАВЕ – СВЕТОВЕН ПРОБЛЕМ“


СЕКЦИЯ III
„ПРОБЛЕМИ НА ЕНЕРГЕТИКАТА В Р. БЪЛГАРИЯ”


1. Щ. Щерев
„ВЪГЛЕРОДНИЯТ ДИОКСИД И КЛИМАТЪТ“

2. Ивайло Найденов
„СЪСТОЯНИЕ И ПЕРЕСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА ПО СВЕТА И В Р. БЪЛГАРИЯ”

3. Теодор Кючуков
„СВЕТЛИННОТО ЗАМЪРСЯВАНЕ – „ГРАНИЦИ“ НА СВЕТЛИННИЯ ДИЗАЙН”

4. Радослав Кючуков
„ЕНЕРГЕТИКА НА ОСВЕТЛЕНИЕТО В СИСТЕМИТЕ ЧАСОВО ВРЕМЕ. НАЦИОНАЛЕН И ЕВРОПЕЙСКИ КОНТЕКСТ”

5. Валентин Колев
„ОПРЕДЕЛЯНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ КОНДЕНЗАЦИОННИ БЛОКОВЕ, ГАРАНТИРАЩИ СИГУРНОСТТА, УСТОЙЧИВОСТТА И НАДЕЖДНОСТТА НА ЕЕС НА Р. БЪЛГАРИЯ”

6. Христо Василев
„ЕНЕРГИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ“

7. Бончо Бонев
„ВЪГЛЕРОДНИТЕ ЕМИСИИ И НАЦИОНАЛНАТА ЕНЕРГЕТИКА“