МЕЖДУНАРОДЕН ЕНЕРГИЕН ФОРУМ 2022
СБОРНИК ДОКЛАДИ


СЕКЦИЯ I
Топло- и ядрена енергетика


 1. Костадин Зашев, Калин Филипов
  Прилагане на трансмутацията като метод за повишаване на защитата от разпространение на делящи се материали при реакторите на топлинни неутрони
 2. Емануил Зъбов
  Алтернативен метод за разпределение на топлинна енергия в многофамилни жилищни сгради с вътрешни отоплителни инсталации от ‘вертикален‘ тип чрез решаване на задачата за потокоразпределение
 3. Никола Байкалов, Васил Раденков
  Моделно изследване на горивния процес след газовата горелка, инсталирана на котли ПК-38-4
 4. Светослав Динев
  Разработване на нова конструкция отражателен пръстен за абсорбери в сяроочистващи инсталации
 5. Борислав Боев, Ивайло Найденов
  Предизвикателства и решения за енергийната политика в България в среда на несигурност: текущи документални основи на развитието на енергетиката
 6. Борислав Боев, Ивайло Найденов
  Предизвикателства и решения за енергийната политика в България в среда на несигурност: кадрова осигуреност
 7. Павлин Грудев, Антоанета Стефанова, Петя Вряшкова, Росица Генчева и Валентин Георгиев
  Извършване на предварителни пресмятания с компютърен код relap5/mod3.3 на авария разкъсване на главна парова линия на базата на OECD бенчмарк за ВВЕР-1000 на АЕЦ Козлодуй
 8. Младен Митев, Мария Манолова, Добромир Димитров, Любен Добрев
  Анализ на необходимостта от нови подходи при активационния анализ и радиохимията на значими за човека и околната среда техногенни радионуклиди
 9. Радослав Асенов Асенов
  Изследване на работата на система за автоматично регулиране на отоплителна инсталация в сграда, след енергийно обновяване
 10. Калоян Христов
  Енергийна ефективност на комбинираното производство и преноса на топлина в системите за централизирано топлоснабдяване
 11. Калоян Христов
  Оценка на вида на централното регулиране върху ефективността на преноса на топлинна енергия в системите за централизирано топлоснабдяване

СЕКЦИЯ II
Електроенергетика и осветление


 1. Стефан Качаков
  Състояние и перспективи на електроенергийния пазар в България
 2. Николай Илиев
  Преглед на Инициативата за резерви за възстановяване на честотата с ръчно активиране (‘MARI’)
 3. Виктория Поповска; Ирена Гюровска
  Проект „TRINITY“ от програмата на ес хоризонт 2020. Сътрудничество и координирани действия в региона за подобряване на преносните възможности на регионалните граници чрез интелигентни пазарни технологии. Стартиране на фазата по тестване на платформите съгласно одобрени тестови сценарии
 4. Николай Чавдаров, Стефан Сулаков
  Влияние на доставките на газ върху адекватността на електроенергийната система на България
 5. Иван Желязков, Дора Александрова, Стефан Абаджиев, Цоньо Цонев
  Смарт Мрежи за изграждането на интелигентни сгради, енергийни общности и Смарт градове
 6. Христо Белоев, Велизара Пенчева, Радослав Кючуков
  Енергийното образование в енергийния преход
 7. Радослав Кючуков, Ивайло Алексиев
  Общинско енергийно планиране в енергийния преход
 8. Димитър Баев
  Примери за обследвания за ЕЕ, извършени от ЕЕС ООД
 9. Димитров Ц.Д. ,Самет И.И., Киров Р.М
  Относно системите за управление на светодиодни осветителни уредби
 10. Димитров Ц.Д. ,Самет И.И., Киров Р.М
  Относно нормативните изисквания и стандарти за енергийна ефективност на осветителни уредби
 11. Димитров Ц.Д. ,Самет И.И.,Тодоров В.В.
  Приложение по метода „полза разходи“ за оценка и прогнозиране на управляеми светодиодни осветителни уредби
 12. Николай Савов
  Относно „ефективността“ на националната политика и законодателството по „енергийна ефективност“ в областта на електроенергетиката
 13. Христо Василев, Иван Тричков
  Изследване ефективността на система за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от растителна биомаса
 14. Малин Малинов, Моника Даковска
  Стойностно-верижният модел, основа за разработване на методика за управление на разходите в електроразпределителни предприятия
 15. Светлана Георгиева
  Защита на личните данни – задължение и предизвикателство за българския работодател
 16. Явор Лозанов, Светлана Цветкова, Ангел Петлешков
  Определяне на периодичността на провеждане на изпитвания на електрообзавеждането
 17. Тодоров В. В.
  Възможности за повишаване на надеждността и устойчивостта при експлоатацията на синхронните двигатели в химическата промишленост