МЕЖДУНАРОДЕН ЕНЕРГИЕН ФОРУМ 2023
СБОРНИК ДОКЛАДИ


ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ


 1. Т. Тотев, Б. Игнатов, В. Раденков
  „Потенциални възможности за модернизация на енергиен въглищен блок с газова турбина”
 2.  M. Тцолева
  „Инвестиция Цифрова трансформация на електропреносната мрежа“
 3. Д. Стоилов
  „Стратегическо планиране на енергетиката“
 4. Д. Белелиев, Ив. Желязков
  „ЦЕРБ ЕАД –  75 години лидер в енергийните услуги“

СЕКЦИЯ I
Топло- и ядрена енергетика


 1. Б. Игнатов, В. Раденков, Т. Тотев
  „Моделни изследвания на съвместната работа на енергиен блок на лигнитни въглища с газова турбина“
 2. Св. Динев
  „Анализ на възможностите и целесъобразността при използване на неръждаеми стомани в сяроочистващи инсталации“
 3. Б. Ангелов
  „Постоянно осигуряване качеството на автоматизирани системи за измерване, чрез прилагане на процедурa QAL3 съгласно стандарт БДС EN 14181“
 4. Н. Байкалов, Б. Игнатов
  „Проблеми с нискотемпературни отложения на пепел и нискосерниста корозия във въздухоподгревателя на котли ПК-38-4 В ТЕЦ „МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД
 5. Н. Байкалов
  „Аеродинамично изследване на скоростта и разпределе-нието на димните газове в ИВП като част от проблемите с нискотемпературни отложения на пепел и нискосерниста корозия на котли ПК-38-4 В ТЕЦ „МАРИЦА ИЗТОК 2“ЕАД
 6. Н. Георгиев
  „Изследване на възможностите за изгаряне на биомаса от твърди селскостопански отпадъци в енергийни котли на лигнитни въглища“
 7. Б. Боев, Ив. Найденов
  „Предизвикателства и решения за енергийната политика в България в среда на несигурност: идентифициране на стратегическите аспекти на прехода към нискоемисионна електроенергетика в България“
 8. Б. Людмилова, Ив. Найденов
  „Допълнителни разходи в електроенергийната система на България: оценка на размера на допълнителните разходи на индустрията за периода 2015 – 2019“
 9. Е. Циброва, Ив. Найденов
  „Рехабилитация на въглищни топлоелектрически централи с малки модулни реактори: сценарии за декарбонизация на електропроизводството в България“
 10. Е. Циброва, Ив. Найденов
  „Рехабилитация на въглищни топлоелектрически централи с малки модулни реактори: малки модулни реактори“
 11. Е. Циброва, Ив.Найденов
  „Рехабилитация на въглищни топлоелектрически централи с малки модулни реактори: анализ на възможността за замяна на енергиен блок в ТЕЦ на лигнитни въглища с малък модулен реактор“
 12. Ив. Найденов
  „Предварителна оценка на обезпечеността на ядрената енергетика в България с местен природен уран“
 13. Цв. Попова
  „Рискове за националната сигурност при изграждане на офшорни вятърни паркове“
 14. Мл. Митев, К. Филипов
  „Разработка на софтуер за създаване на източник за транспортни пресмятания за реактор тип ВВЕР-1000 с програма MCNP“
 15. К. Христов
  „Използване на симулационно моделиране при изследване на енергийната ефективност на паротурбинна инсталация SST-300CE2L/V36S“

СЕКЦИЯ II
Електроенергетика и ВЕИ


 1. Б. Манчев, Д. Белелиев, Ив. Желязков
  „Структурна и функционална оптимизация на батерийни системи за съхранение на енергия (БЕСС)“
 2. К. Тагаров, Н. Илиев, В. Поповска, И. Гюровска
  „Приложение на проект TRINITY от програмата на ЕС ХОРИЗОНТ 2020 в ЕСО-ЕАД и в Регион Югоизточна Ев-ропа“
 3. Св. Рачев
  „Получаване на работни характеристики на центробежни вентилатори чрез теория на подобието“
 4. И. Илиев, Н. Лаков, Д. Делчева
  „Компенсация на реактивните товари с помощта на силови дросели и характерни приложения“
 5. И. Илиев, Д. Делчева
  „Методическа постановка за определяне икономическите загуби от влошени показатели в качеството на електрическата енергия“
 6. Адамов А .Й., Ангелов М. Л. , Илиев И. Х.
  „О тносно някои изисквания и особености при изчисляване и избор на кабелни мрежи за ФВЦ“
 7. Ив. Алексиев, Р. Кючуков
  „Общинските енергийни разходи.Структура, управление“
 8. Хр. Василев, Р. Кючуков, Р. Киров
  „Прогноза за реалното годишно потребление на електри-ческа енергия в сектор „Т ранспорт“ до 2035 година“
 9. Т. Кючуков
  „Ограничаването на светлинното замърсяване като елемент на светлинния дизайн“
 10. Мл. Пройков, В. Иванов, Р. Киров
  „Изследване на електромеханични устройства на постоянно и променливо напрежение“
 11. В. Младенов, В. Вита
  „Проект “INTERRFACE” на програмата на ЕС ХОРИЗОНТ 2020 – значимост на демонстрациите с участие на български екипи“
 12. Г. Димов, Св. Цветкова
  „Анализ на влиянието на пандемията oт “Ковид 19“ върху показателите за непрекъснатост на електроснабдяването в България“
 13. Цв. Захариев
  „Кратък преглед на налични пазарни аналози в нацио-нален, регионален и световен мащаб на съоражения (технологични решения), за намаляване на реактивната електрическа енергия и/или преобразуването и в активна (предвид функцията и във фармулата P= U.I. cos F)“
 14. А. Воденичаров
  „Зеленият амоняк и алтернативните зелени горива и химикали в процеса на енергийна трансформация. Пре-дизвикателства и възможности“
 15. D. Delcheva
  „Study of the characteristics, capabilities and efficiency of a system for intelligent management of the power supply of a resort complex “