МЕЖДУНАРОДЕН ЕНЕРГИЕН ФОРУМ 2024

25 юни – 28 юни 2024 г.

Международен дом на учените “Ф. Ж. Кюри”
курорт “Св. Св. Константин и Елена” – гр. ВарнаНАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ
НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ
НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ ПО ОСВЕТЛЕНИЕ
ТО НА НТС – ХАСКОВО
ТО НА НТС – ГАБРОВО


В традиционния вече ФОРУМ участват учени, специалисти и представители на предприятия, фирми и организации, които са активни в България и желаят да развиват своята дейност у нас и в бъдеще.

Ще бъде осигурена съдържателна и отговорна дискусия за всички партньори в енергийния сектор – държавни институции, енергийни предприятия, учени, специалисти, енергетици и потребители. За положителните резултати на Форума ще допринесе както участието на чужди и наши експерти, така и на представители на водещи световни фирми от Европа и извън нея.

Ще бъде предоставена възможност на организациите и фирмите не само да рекламират своята дейност, но и да установят делови контакти с партньори от страната и чужбина.

Желаещите да участват във форума с доклад е необходимо да го изпратят в електронен вариант на имейл: ntseb@abv.bg до 20.05.2024 г.


ОСНОВНИ ТЕМАТИКИ

– Стратегически и структурни проблеми на енергетиката
– Прогнозиране и оценка на риска
– Либерализация, маркетинг, законодателство, интеграция и интернационализация в енергийния сектор
– Ново строителство и модернизация на централи
– Конвенционални електроцентрали
– Ядрени електроцентрали
– Комбиниран цикъл и топлоснабдителни системи
– Газоснабдяване
– Рехабилитация на енергийни съоръжения
– Проблеми по опазване на околната среда
– Електроенергийни мрежи и системи
– Ефективно използване на енергията
– Възобновяеми енергийни източници: водно електрически централи, биомаси, слънчева енергия,
геотермални източници, битови и промишлени отпадъци и др.
– Децентрализирани енергийни системи
– Изследователска, проектантска и внедрителска дейност
– Контрол, автоматизация и измервателна техника на топлинни и електроенергийни процеси
– Светлина и светлинни технологии
– Водородна енергетика
– Качество на електрическата енергия
– Енергийно образование, запазване и разпространение на енергийните знания


ВАЖНИ СРОКОВЕ

20 май 2024 г. – Регистрация за участие с изпращане на пълния текст на доклада и заплащане на такса за правоучастие
20 май 2024 г. – Заявка за участие в изложбата и заплащане на такса за правоучастие
25 юни 2024 г. – Регистрация от 17:00 до 20:00 ч.
26 юни 2024 г. – Официално откриване в 10:00 ч.


РЕГИСТРАЦИЯ

Заявките за участие се изпращат в определените срокове по електронната поща, а бюрото за регистрация на участниците ще работи на 25.06.2024 г. от 17 до 20 ч. и на 26.06.2024 г. от 08.30 ч. и ще се намира в Международния дом на учените „Ф. Ж. Кюри”, курорт „Св. Св. Константин и Елена”, Варна.


ТАКСИ ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ

Таксата за правоучастие в Енергиен Форум 2024 е 290 лв. и се внася по банкова сметка IBAN:BG35UNCR76301022561970, BIC: UNCRBGSF, УниКредит Булбанк, за НТС на енергетиците в България, най-късно до 20.05.2024 г. За участниците с доклад срокът за внасяне на такса правоучастие е 20.05.2024 г.

Таксата за български участници – представители на чужди фирми е 250 евро и се внася по сметка IBAN:BG15UNCR76301475817140, BIC: UNCRBGSF, УниКредит Булбанк, за НТС на енергетиците в България.

Таксата правоучастие след 30.05.2024 г. се завишава с 10%.

За университетски преподаватели таксата за правоучастие е в размер на 145 лв.

Студенти, докторанти и пенсионери заплащат такса за правоучастие в размер на 90 лв. В документа за превода на сумата да се впише името на участника и наименованието на Форума.

Таксата за правоучастие дава право на свободен достъп до всички мероприятия (пленарни и постерни сесии, дискусии, изложби и тържествена вечеря), както и на получаване на материалите на Форума.

За участие на фирми в организираната към Форума изложба при регистрацията се посочват необходимата площ и реквизит за организиране на щанда по вид и количество. Срокът за заявки за изложбата е 30.05.2024 г. Цената на 1 кв.м/ден е 82 лв.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА АВТОРИТЕ

Официални езици: български, английски.

Резюмето следва да бъде една машинописна страница, като в него се включват: трите имена, научната степен и звание на авторите на доклада, основните задачи на доклада, основните резултати и приносите на изследването.

Докладите до 8 страници трябва да бъдат написани на MS Word 6.0 или следващи версии, със шрифт Times New Roman, междуредово разстояние Single, отстъп на всеки нов параграф 1,2 см и с поле от 2 см от всички страни. На първата страница най-отгоре с главни букви, шрифт 18 pt Bold, центрирано да се напише ЕНЕРГИЕН ФОРУМ 2024. През един празен ред се изписва заглавието на доклада на български език с главни букви, шрифт 14 pt Bold, центрирано. След него се разполагат имената на авторите със шрифт 12 pt, центрирано и Spacing After 30 pt. Изписва се заглавието на доклада на английски език с главни букви, шрифт 14 pt Bold, центрирано. Имената на авторите на английски език са със шрифт 12 pt, центрирано и Spacing After 30 pt. Следва кратко резюме на доклада на английски език от 10 реда със шрифт 11 pt Italic, Justified. Докладите ще бъдат отпечатани само при внесена такса правоучастие.

Докладите трябва да съдържат ясно отделени: увод, същинска част, експеримент или числен пример, заключение, литература и накрая трите имена на автора (авторите с научното звание и степен, месторабота, телефон, e-mail). Заглавията на разделите се изписват със шрифт 14 pt Bold, Alignment Justi fi ed, Spacing Before 6 pt, Aft er 3 pt.

Допълнителните подзаглавия се форматират със шрифт 12 pt Bold Italic, Alignment Justi fi ed, Spacing Be fore, Aft er 3 pt. Всички формули трябва да бъдат на писани с Equati on editor. Настройките за големина на символите са: Full 12 pt, Subscript/Superscript 8 pt, Sub-Subscript/Superscript 5 pt, Symbol 18 pt, Sub-Symbol 12 pt. Формулите да имат номерация с цифри в скоби, подравнена в дясно от тях. Параграфите с формулите се формират със Spacing Before 6 pt, Aft er 3 pt. Фигурите да бъдат интегрирани в текста и да имат номерация и наименование. Надписът под фигурата се форматира със шрифт 10 pt Bold и наименование над тях с шрифт 12 pt, центрирано. Шрифтът в таблиците е 11 pt или 12 pt. Цитираната в текста литература да се означава с цифри, заградени в средни скоби. Шрифтът на списъка на литературните източници е 10 pt. Докладът да се изпрати в електронен вариант на е-mail: ntseb@abv.bg до 20.05.2024 г. Организаторите не поемат отговорност за отпечатването на непредставените в срок доклади.