УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НТСЕБ – проф. Бончо Иванов Бонев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НТСЕБ – проф. Цанчо Борисов Цанев


ЧЛЕНОВЕ


проф. Валери Марков Младенов
доц. Васил Янев Йорданов
доц. Антоанета Константинова Младенова
проф. Малин Борисов Малинов
доц. Радослав Иванов Кючюков
доц. Светлана Георгиева Цветкова
доц. Румен Михайлов Киров
ст.н.с. Димитър Велев Баев
инж. Андон Петров Андонов
инж. Георги Стоянов Димов
инж. Иван Господинов Желязков
инж. Иван Славев Тричков
инж. Мирко Цветанов Угринов
инж. Симеон Иванов Симеонов
инж. Тома Методиев Гьорчев
инж. Ташо Илиев Тодоров
инж. Кажимек Станкевич
икон. Милена Тодорова Цолева
инж. Димитър Кирилов Белелиев
инж. Маноела Йорданова Георгиева
инж. Ивайло Тошков Найденов


КОНТРОЛЕН СЪВЕТ


инж. Емил Йорданов Стоянов
инж. Веселка Иванова Стоянова
иконом. Мария Димитрова Андреева


СЕКРЕТАР


икон. Иванка Серафимова


УСТАВ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪЮЗ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ