СБОРНИК ДОКЛАДИ


 1. Виктория Поповска, Ирена Гюровска
  Проект „Trinity“ от програмата на ЕС Хоризонт 2020-Сътрудничество и координирани действия в региона за подобряване на преносните възможности на регионалните граници чрез интелигентни пазарни технологии-Стартиране на фазата по разработване на платформите съгласно одобрени сценарии
 2. Бетина Людмилова
  Развитие и функциониране на модела на пазара на електрическа енергия в България
 3. Бетина Людмилова
  Допълнителни разходи в електроенергийната система на България: Цена “Задължения към обществото“
 4. Бетина Людмилова, Ивайло Найденов
  Генезис на допълнителните разходи в електроенергийната система на България: ТЕЦ на лигнитни въглища
 5. Бетина Людмилова, Ивайло Найденов
  Генезис на допълнителните разходи в електроенергийната система на България: ВЕИ и високоефективно комбинирано производство
 6. Ивайло Найденов
  Тъмните спредове на електроенергийния пазар в България като показател за действителните пазарни позиции на ТЕЦ на лигнитни въглища
 7. Георги Димов, Светлана Цветкова
  Оперативно управление на електроразпределителната мрежа и влиянието му върху качеството на електроснабдяването в България
 8. Георги Димов, Светлана Цветкова
  Влияние на фотоволтаичните централи в електроразпределителната мрежа върху качеството на електроснабдяването в България
 9. Свилен Рачев, Любомир Димитров
  Подобряване на енергийната ефективност на климатична единица
 10. Радослав Кючуков, Ивайло Алексиев
  Общинско енергийно планиране в енергийния преход