МЕЖДУНАРОДЕН ЕНЕРГИЕН ФОРУМ 2020
СБОРНИК ДОКЛАДИ


СЕКЦИЯ I
Електроенергетика и осветление


 1. Тихомир Гоглев
  Киберсигурност на електроенергийните системи и мрежи със софтуерно дефинирана мрежова архитектура SDN microsense – обзор и пилотно проучване
 2. Виктория Поповска, Николай Илиев
  Проект TRINITY по програмата на ЕС Хоризонт 2020- Сътрудничество и коор- динирани действия в региона за подобряване на преносните възможности на регионалните граници, чрез интелигентни пазарни технологии
 3. Димитър Баев
  Резултати от проучвания относно ефективността и влиянието на законовата среда в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници върху бизнес структурите
 4. Иван Желязков, Димитър Белелиев
  Модел на геополитическа стратегия за енергийна сигурност на Република България
 5. Теодор Кючуков
  Светлинното замърсяване. Светлинната и енергийната култура на осветлението и светлинния дизайн
 6. Радослав Кючуков
  Eвропейска часова интеграция. Енергиен, светлинен, локационен и регулаторен контекст
 7. Христо Василев
  Зелената водородна енергетика, неразделна част от енергийния преход
 8. Емилия Желязкова
  Динамиката в развитието на електроенергийния пазар и предизвикателствата пред ЕСО ЕАД
 9. Васил Хубанов
  Анализ на рамковите условия за създаването на общи платформи за обмен на балансираща енергия
 10. Анелия Иванова Цанова Донева
  Технически изисквания за сравнение при индустриални инсталации за анаеробно разграждане на твърди органични отпадъци
 11. Христо Василев, Петър Алексиев, Радослав Кючуков, Румен Киров
  Определяне на общия енергиен баланс в България към 2050 година

СЕКЦИЯ II
Топло- и ядрена енергетика


 1. Анелия Бобочоева, Калин Филипов
  Възможности за енергийни и неенергийни приложения на изотопа калифорний-252
 2. Младен Митев
  Анализ на източниците на притеснения в населението, породени от експлоатацията на АЕЦ
 3. Иван Спасов
  Термохидравлично изследване на подобласт от активната зона на ВВЕР-1000 при хипотетично скъсване на главен паропровод с няколко заседнали органи за регулиране
 4. Емил Кичев
  Вероятностният анализ на безопасността (ВАБ): една различна гледна точка в анализите на безопасността
 5. Ивайло Найденов
  Компенсиране на непреки разходи за въглероден диоксид в Eвропейския Съюз
 6. Ивайло Найденов
  Влияние на разходите за емисии въглероден диоксид върху конкурентоспособността на ТЕЦ и потребителите
 7. Златина Манчева, Ивайло Найденов
  Ядрени горива за рециклиране на плутоний в реактори с вода под налягане
 8. Златина Манчева, Ивайло Найденов
  Многократно рециклиране на плутоний в реактор с вода под налягане: изменение на изотопния състав
 9. Златина Манчева, Ивайло Найденов
  Многократно рециклиране на плутоний в реактор с вода под налягане: изменение на остатъчното енергоотделяcне
 10. Златина Манчева, Ивайло Найденов
  Многократно рециклиране на плутоний в реактор с вода под налягане:начална оценка на ефекта върху разходите за гориво на ЯЕЦ
 11. Силвия Бойчева, Симона Митева, Иван Маринов, Деница Згурева
  Изследване на система за Термохимично съхранение на слънчева енергия и отпадъчна топлина с приложение в сградни отоплителни инсталации
 12. Деница Згурева, Силвия Бойчева
  Оползотворяване на въглеродните емисии от конвенционални електрически централи за производство на синтетични горива: обзор
 13. Николай Георгиев – „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД
  Световни тенденции в развитието и използването на въглищни технологии в контекста на борбата срещу климатичните промени
 14. Никола Байкалов, Бончо Бонев
  Промяна на пусковия алгоритъм на котлите след замяната на мазута (леко котелно гориво) с природен газ като разпалващо гориво в ТЕЦ „МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД